מדברי הרב

מצוות עשה התרי"ג למניין בעל החינוך היא: "שנצטוינו להיות לכל איש מישראל ספר תורה" הרמב"ם והטור פסקו שחיוב כתיבת ספר תורה מוטל על כל אחד ואחד מישראל, פשוט הוא שקיום מ"ע זו מותנה בכך שעל סופר סה"ת מוטלת החובה לכתבו כדין ושלא יהיה בו דבר הפוסל, שהרי אם כן אין הכותב יוצא ידי חובת מ"ע, שהרי ס"ת פסול הינו כחומש ולא נחשב לס"ת כלל.

לכן חברת אותיות התורה מקפידה מאוד מאוד ומדקדקת בכל הביקורות והמעקב אחרי כתיבת ספר תורה ע"י סופר סת"ם כשר ובעל מוניטין ולא מסתפקת בזאת אלא שס"ת עובר הגהה ובדיקה יסודית וסריקה ע"י מחשב במשמרת סת"ם בבני ברק לבדיקת ספרי תורה.


ברמב"ם בפ"ז מהל' ספר תורה ה"ח כתב וז"ל: "ויזהר באותיות הגדולות ובאותיות הקטנות וגו' והנה זה משלימות התורה ומן הרמזים הצפונים באותיותיה" וזה אומר יכתוב במדויק ועפ"י כל הכללים, הסימנים וטעמי המקרא.


הרמב"ם הלכות ס"ת פ"ז, הל"ט שרק ס"ת שלא חיסר ולא הותיר ולא הפסיד הרי זה ספר כשר" "נמצאת תשובה לרבינו שכתב בה שמברכן על ספר תורה כשר ושכך נהגו בפני גאוני העולם". לכן ספר תורה צריך לעבור הגהה ובדיקה מדוקדקת לפני כניסתו לבית הכנסת.


במסכת קידושין דף ל' "אמר רבה בר חנה לא זז משם עד שהביאו ס"ת ומנאום" ואומר שחובה על סופר סת"ם לכוון לדייק ולהיות ראוי וכשר לכתיבת ספר התורה.


דעת ר' שמעון בן אלעזר בשם ר' אלעזר המודעי היא: שכתב התורה לא נשתנה מעולם ומאז קבל התורה בהר סיני ועד ימינו הכתב האשורי היה קיים בישראל.


מעיון בפירוש רש"י (נולד בצרפת בשנת דתת"א) "לא היה ספק כי מסורת כתיבת ס"ת שבידו היא המדויקת" וזה אומר שהתורה לא תשתנה בשום זמן מקום חו"ש.


בנוסף לכך אם נתבונן בנימוקו של הרשב"א בתשובות המיוחסות סימן רל"ח "שאין לנו כנתינת הספר תורה מסיני".


לסיכומו של זה הדבר נראה כי אין לנו אלא להשען על אבינו שבשמיים (סוכה ט' משנה ט"ו) שיחיש את ביאת הגואל אשר יגיד לנו את הס"ת ויחזיר העטרה לישנה במהרה בימינו אמן כן יהי רצון.


צור קשר

בניית אתרים - טואול